Förskollagen 2010, kapitel 6

Här går det undan – inte. Jag får be om ursäkt för det oförberedda bloggavbrottet mitt i min sammanfattning av Förskollagen. Andra åtaganden har fått ta prioritet under den senaste månaden eller så. Jobbet tar förstås sin beskärda del, liksom en kurs i/om Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Jag har också tagit det första steget mot att bli en verksamhetsförlagd lärarutbildare, d.v.s en i folkmun kallad VFU-handledare. Min cirkel sluts lite på det sättet, eftersom min lärarutbildarutbildning handlar om den lärarutbildning jag själv gick, men som fr.o.m. nästa läsår kommer att vara historia. (Kan bli mer skrivet om det framöver, gissar jag.)

Här kommer i alla fall, sent omsider, min sammanfattning av kapitel 6 i det jag kallar Förskollagen 2010. (Kapitel 5 hoppade jag över, eftersom det inte rörde förskolans verksamhet.) Och med det avslutar jag också första delen av tre i mitt sammanfattningsprojekt. Andra delen är en sammanfattning av kapitel 8, ”Förskolan”, och den tredje delen behandlar tillsyn, överklaganden m.m. – den kanske jag t.o.m. hoppar över att sammanfatta.

Men nu handlar det alltså om kapitel 6: ”Åtgärder mot kränkande behandling”:

”Kränkande behandling” innebär ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns värdighet. Varken huvudmannen eller personalen får utsätta ett barn för kränkande behandling. Alla eventuella avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter i detta kapitel är verkningslösa och det är huvudmannens ansvar att personalen fullgör sina skyldigheter inom detta område när de är i tjänst eller agerar inom ramen för sitt uppdrag.

Huvudmannen skall därför se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn. Detta skall ske genom aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling och genom upprättandet av en årlig plan med en översikt över de åtgärder som behövs för detta. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året, samt en återkoppling/utvärdering av föregående års åtgärder.

En förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. En förskolechef som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. På motsvarande sätt skall trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567) behandlas.

Huvudmannen eller personalen får heller inte utsätta ett barn för repressalier på grund av att barnet medverkat i en utredning enligt ovanstående anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i ovanstående.

Om ett barn som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller repressalier, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, ligger bevisbördan hos huvudmannen, som skall visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.

%d bloggare gillar detta: